Kedy môžete dostať okamžitú výpoveď?

Kedy môžete dostať okamžitú výpoveď?

Pracovný pomer je možné ukončiť viacerými spôsobmi. Zákonník práce hovorí o dohode, výpovedi, okamžitom skončení alebo skončení v skúšobnej dobe. K odchodu zo zamestnania dochádza dnes pomerne bežne. Avšak, okamžitá výpoveď nie je nič príjemné – nemáte výpovednú lehotu a je jasné, že o časť pravidelného príjmu prídete. Sú však situácie, kedy túto formu skončenia pracovného pomeru zamestnávatelia využívajú nezákonne. V akých prípadoch je okamžitá výpoveď na mieste?

 

Čo hovorí zákon

„Hodinová výpoveď“, ako ju ľudovo nazývame, je jednostranný úkon, na základe ktorého pracovný pomer končí okamihom doručenia jeho písomného vyhotovenia druhej strane. Na rozdiel od výpovede, ktorej najčastejšie dôvody sú organizačné zmeny, neuspokojivé plnenie pracovných úloh alebo porušenie pracovnej disciplíny, okamžitú výpoveď môžete dostať len z tzv. taxatívnych dôvodov, aj to len vo výnimočných prípadoch. To znamená, že v práci okamžite skončíte, iba ak ste závažne porušili pracovnú disciplínu alebo ste boli právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin.

Zákon vám, ako zamestnancovi, takýto odchod dovoľuje tiež. Za podmienok ustanovených v § 69 ZP, ktoré sa viažu na vaše zdravotné dôvody, nevyplatenú mzdu a bezprostredné ohrozenie života a zdravia, môžete odísť z „hodiny na hodinu“ aj vy.

 

Závažné porušenie pracovnej disciplíny

Čo často zamestnávateľovi situáciu uľahčuje, je že Zákonník práce nevymedzuje presným spôsobom, aké prehrešky sa považujú za tak závažné, že je kvôli nim možné pracovný pomer okamžite ukončiť. Najčastejšie sa stretávame s tým, že ide o:

 • dlhotrvajúcu neospravedlnenú absenciu
 • výkon práce pre seba, prípadne pre iné osoby než zamestnávateľa v pracovnom čase
 • opakované nerešpektovanie pokynov nadriadených
 • odmietnutie vykonania skúšky požitia alkoholu alebo zistenie požitia alkoholu
 • korupciu (prijímanie darov alebo výhod v súvislosti s výkonom zamestnania)
 • úmyselné poškodzovanie majetku zamestnávateľa

 

Nezákonné okamžité skončenie

Zamestnávateľ môže k tomuto kroku pristúpiť najneskôr v lehote dvoch mesiacov potom, čo sa o porušení pracovných povinností dozvedel, najneskôr však do jedného roka potom, čo k tomuto porušeniu skutočne došlo. Toto právo zamestnávateľa zaniká, ak lehoty uplynú. Okamžite skončiť pracovný pomer nie je možné so zamestnankyňou na materskej dovolenke, zamestnancom na rodičovskej dovolenke, alebo so zamestnancom starajúcim sa o blízku osobu s ťažkým zdravotným postihnutím.

Platí, že pri zvažovaní uplatniť okamžité ukončenie pracovného pomeru by mal zamestnávateľ vždy prihliadnuť k doterajšiemu plneniu pracovných povinností, intenzite ich porušenia aj k situácii, v ktorej k porušeniu došlo.

 

Ak vám bolo doručené okamžité skončenie a vy ste neboli odsúdený ani ste závažne (viď vyššie) neporušili pracovnú disciplínu, nepodpisujte ho. Nezabúdajte ale na to, že počas trojmesačnej skúšobnej doby môžete dostať „výpoveď a to aj bez uvedenia dôvodu.

 

Pošlite to ďalej

Ďaľšie články

10 rokov = 10% zľava

Milí klienti, priatelia, fanúšikovia, s potešením oznamujeme, že naša spoločnosť slávi svoje 10. narodeniny! 10 rokov plných neustálych výziev, úspechov a nezabudnuteľných zážitkov. Radi by

Nezáväzne nás kontaktujte pre viac informácií.

  Meno (povinné)

  Spoločnosť (povinné)

  Váš email (povinné)

  Váš telefón

  Vaša správa